اندروید 2.2 و بالاتر

ندارد. 

3.4.1.6

 AccuWeather Platinum

 

 

www.yekmobile.com (در صورت نياز)